Dernek Tüzüğü

KARA HARP OKULU 1992 MEZUNLARI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

KAPSAM VE DAYANAK

Madde 1- Bu Tüzük; Derneğin kuruluşu, hukuki statüsü, teşkilat yapısı, faaliyetleri, üyelik işlemleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır.

DERNEĞİN ADI

Madde 2- Derneğin Adı: Kara Harp Okulu 1992 Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 3-

a. Derneğin merkezi ANKARA ilidir.

b. Derneğin şubesi kurulmayacaktır. Ancak, Dernekler kanununa göre yeterli sayı ve talep olması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilik açılabilir.

DERNEĞİN SİMGESİ VE RENKLERİ

Madde 4- Derneği temsil eden renkler; “kırmızı ve beyaz”dır. Genel kurul kararı ile derneği temsil eden bir simge belirlenebilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 5- Atatürk ilke ve inkılaplarına, laik ve demokratik Cumhuriyet değerlerine daima ve her koşulda sahip çıkan, bilimselliği, çağdaşlığı ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak;

a. Üyeleri arasındaki irtibatı sağlamak,

b. Üyeleri arasındaki sevgi ve saygı bağları ile devre ruhunu güçlendirmek,

c. Sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda yardımlaşma, dayanışma ve iş birliği imkânlarını artırmak,

ç. 1992 Kara Harp Okulu mezunu şehitlerimizin ailelerini manevi olarak desteklemek,

d. Üyelerinin kişisel gelişimleri ile içinde bulunduğu toplumun her alanda gelişmesine ve kalkınmasına imkânlar ölçüsünde katkı sağlamaktır.

DERNEK AMACINA YÖNELİK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Madde 6- Dernek amaçları doğrultusunda dernek yönetimi tarafından;

a. Üyelere ait iletişim bilgilerini toplanacak ve rızalarının da alınması koşuluyla diğer üyeler ile paylaşılabilecek,

b. İletişimi sağlamak, dernek tarafından planlanan veya icra edilen faaliyetlere yönelik bilgi sağlamak, kültür, sanat veya eğitim vb. içerikleri de yayınlamak amaçlarıyla web sitesi oluşturulabilecek, sayısal veya basılı olarak süreli veya süresiz yayın çıkarabilecek,

c. Bireysel ve toplu olarak icra edilebilecek spor ve sanat etkinlikleri ile bu kapsamda kurs, eğitim vb. faaliyetler organize edilebilecek,

ç. Kültür ve eğlence amaçlı sinema, konser, tiyatro, spor müsabakaları vb. etkinliklerle yurt içi ve yurt dışı seyahat ve tatil organizasyonları yapılabilecek, yemek düzenlenebilecek,

d. Üyelerinin boş zamanlarını geçirebilmeleri, buluşabilmeleri için lokal vb. tesis kurulabilecek, işletilebilecek,

e. Anı objesi, şapka, rozet vb. yaptırılabilecek,

f. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılabilecek,

g. Gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği ve ihtiyaç duyulan gelirleri temin edebileceği işletme ve tesisler kurulabilecek,

ğ. Üyelerin vefatı halinde, cenazelerine katılım sağlanması, yöresel adetlerle ailenin talepleri de göz önünde bulundurularak ihtiyaç halinde cenazeye yönelik faaliyetlere (yemek, helva dağıtımı vb.) katkı sağlanması, cenaze süresince ailelerine yardımcı olunması, çelenk yaptırılması vb. faaliyetler koordine edilecek,

h. Üyeler ve birinci derece yakınlarına yönelik önemli haberler (cenaze, düğün vb.) üyenin talebi halinde, uygun iletişim vasıtalarıyla diğer üyelerine duyurulacak.

ı. Üyelerinin sağlık sorunları ve tedavilerinin uzun süreli (bir yıl veya daha fazla) bakıma muhtaç şekilde devam etmesi durumunda, ihtiyaç halinde gönüllülük esasına göre yardımda bulunulabilmesi için gerekli koordine sağlanacak,

i. Üyelerinin de desteği ile, 1992 Kara Harp Okulu mezunu şehitlerimizin aileleri ile irtibat kurulacak, dini bayram ve şehadet tarihlerinde aranarak manevi olarak desteklenmeye devam edilmeleri sağlanacak,

j. Şehit ailelerimiz için özel (çocuklarının düğünü vb.) ve önemli (birinci derecede yakınlarının vefatı vb.) faaliyet ve olaylar üyelere duyurulacak, gerekli görülmesi halinde katılım organize edilecek,

k. Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılmasına yönelik yapılmış olan proje ve faaliyetler takip edilecek, gerekli görülmesi halinde yeni proje ve faaliyetler organize edilebilecek,

l. Üyeler tarafından (en az 10 üye) talep edilmesi halinde, toplum için fayda sağlayacağının değerlendirilmesi ve yapılabilirliğine yönelik ön çalışmayı müteakip uygun görülmesi durumunda, doğal afetlere yardım sağlanması, ihtiyaç sahiplerine eğitime yönelik burs verilmesi vb. sosyal sorumluluk projeleri organize edilebilecek,

m. Derneğimizin amaçlarına uygun hareket eden ulusal veya uluslararası diğer kurum, kuruluş ve derneklerle iş birliği yapılabilecek,

n. Yukarıda belirtilen faaliyetlerin icrasına yönelik olarak;

(1) Üyelerinden aidat toplanabilecek,

(2) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunulabilecek, bağış kabul edilebilecek ve bunların yetkili kişilerce tahsil edilmesi sağlanabilecek,

(3) İhtiyaç duyulan taşınır veya taşınmaz mallar satın alınabilecek, satılabilecek, kiralanabilecek, kiraya verilebilecek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edilebilecek,

(4) Faaliyetlerin koordinesi, organizasyonu veya icrası için gerekli tüm harcamalar yapılabilecektir.

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

Madde 7- Dernek, sosyal ve kültürel alanda, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

SİYASET YASAĞI

Madde 8- Dernek hiçbir siyasi kuruluşa bağlı olmadığı gibi, dernek içinde de hiçbir şekilde siyasetle uğraşılmaz. Dernek milli birlik ve beraberliği bozmayı hedefleyen her türlü oluşuma karşıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

ÜYE OLMA HAKKI

Madde 9- Derneğe üyelik başvurusu aşağıda belirtilen kişiler tarafından yapılabilir;

a. 1992 yılı Kara Harp Okulu mezunları,

b. 1988 yılı Kuleli, Maltepe veya Işıklar Askeri Lisesi mezunları,

c. En az iki üyenin referans gösterilmesiyle, a ve b fıkrasında belirtilen mezunlarla birlikte bir dönem beraberce eğitim görenler.

ÜYE OLMA USULÜ

Madde 10-

a. Derneğe üye olmak isteyen kişi, “Üye Başvuru Belgesini” doldurur, ekinde istenen diğer belgelerle beraber bizzat veya posta yoluyla Dernek Merkezine ulaştırır.

b. Başvuru belgesinin Dernek Merkezine ulaşmasını müteakip evrak kayıt defterine kayıt yapılır.

c. Yönetim Kurulu başvuruyu inceler ve 30 gün içinde kendi içinde yapacağı gizli oylama ile oy çokluğuyla kabul veya ret şeklinde karara bağlar. Kararı başvuru sahibine posta yoluyla yazılı olarak veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj göndererek bildirir. Başvurunun reddi halinde gerekçe bildirilmesi zorunluluğu yoktur.

ç. Başvuru sahibi, bu bildirime karşı Genel Kurulda gündeme alınmak üzere yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz dilekçesini Yönetim Kuruluna verir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınır. Genel Kurulun itiraz hakkında verdiği karar nihai karardır.

d. Üyeliğe kabul edilenler, üye kayıt defterine kaydedilir.

e. Üyelik başlangıç tarihi, başvurunun karara bağlandığı tarihtir.

ÜYELİĞE İTİRAZ

Madde 11-

a. Yönetim Kurulu, üyelik için başvuran kişilerin isim listesini askıya çıkarır. Bu listeler yedi gün süreyle askıda kalır. Askıya çıkarılan isim listesi, ayrıca derneğin web sayfasında veya diğer uygun iletişim vasıtaları ile mevcut üyelere duyurulabilir.

b. Üyeler, başvurularla ilgili olarak Yönetim Kuruluna askı süresi içinde yazılı itirazda bulunabilir. Yönetim Kurulu bu itirazları üyelik başvurusunu takip eden 30 gün içinde karara bağlar ve sonucunu ilgililere bildirir.

c. İtirazın reddine dair kararlar kesindir. İtirazın kabul edilerek üyelik başvurusunun reddine dair kararlara ise üyelik başvurusu sahibi tarafından Genel Kurulda gündeme alınmak üzere yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi Yönetim Kuruluna verilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınır. Genel Kurulun itiraz hakkında verdiği karar nihai karardır.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 12- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 13- Üyeler Derneğin amaçlarına ve ilkelerine uygun davranmak ve özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Her üye Dernek düzenine uymak ve Derneğe sadakat göstermekle yükümlüdür. Her üye Dernek amaçlarının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için tespit edilen giriş aidatı ile yıllık üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür.

ÜYE AİDATI

Madde 14-

a. Üyelik için bir defaya mahsus alınan giriş ödentisini ve üye olunan yıl dâhil her takvim yılı için ödenecek olan yıllık aidat miktarlarını belirlemeye Genel Kurul yetkilidir.

b. Derneğe üye olarak kabul edilenler giriş ödentisi ve yıllık aidatlarını kendilerine bildirilen karar tarihinden itibaren en geç iki ay içinde, üyeliği devam edenler ise yıllık aidatlarını yılın ilk iki ayı içinde defaten öder.

c. Yeni üyeler, yılın hangi ayında üye olduğundan bağımsız olarak, o yıl için belirlenmiş olan giriş ödentisi ve yıllık aidatını eksiksiz olarak yatırır.

ç. Yönetim Kurulunca, giriş ödentisini veya yıllık aidatını zamanında ödemeyen üyelere, posta yoluyla yazılı olarak veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilerek hatırlatma yapılır.

Madde 15- Üyelikten Çıkma:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin üyelikten ayrılma isteğini belirten dilekçesi yönetim kuruluna ulaştırıldığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Durum Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilerek üye kayıt defterine işlenir. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 16- Üyelikten Çıkarılma:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

a. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

b. Giriş ödentisi veya üyelik aidatını bu tüzükte belirtilmiş olan son ödeme tarihinden itibaren bir takvim yılı içerisinde ödememek,

c. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

ç. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

d. Sosyal ve ahlaki seviyesi ile yaşantısı Dernek amaç ve ilkeleri ile bağdaşmamak,

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Derneğin toplum içerisindeki itibarını ve saygınlığını zedeleyecek söz ve davranışlarda bulunmak,

f. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

g. Ayrıca, devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ilişkin suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle idari/adli soruşturma veya kovuşturma altında bulunanlar üyeliğe alınmaz, üye olanların üyelikleri, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren Yönetim Kurulu kararıyla askıya alınır, üyelik hak ve borçları dondurulur. Fakat o ana kadar ödenmiş olan aidatlar geri iade edilmez. Yapılacak soruşturma veya kovuşturma sonucunda beraat ettiği takdirde, kararın kesinleştiği tarihten itibaren üyelikten doğan hak ve borçlar kaldığı yerden devam eder. Fakat üyeliğin askıda bulunduğu süre içerisindeki ödenmeyen aidatlar istenmez.

Yargılama neticesinde üyenin mahkûmiyetine veya idari soruşturma sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmasına karar verilmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyenin dernekten çıkarıldığı tarih Yönetim Kurulunun karar tarihidir.

ğ. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 17- Dernek Üyelik Belgesi

Yönetim Kurulunca Dernek Üyelik Belgesi tanzim edilebilir. Bu belgeler Dernek faaliyetleri dışında kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 18- Derneğin Organları:

a. Genel Kurul

b. Yönetim Kurulu

c. Denetim Kurulu

ç. Ayrıca ihtiyaç duyulduğu takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile başka organlar da oluşturulabilir. Ancak, oluşturulacak ihtiyari organlara, yukarıda sayılan zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Madde 19- Organlar ile İlgili Genel Esaslar:

a. Dernek Organlarından, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Genel Kurulda yapılacak seçimle belirlenir. Seçimler olağan Genel Kurul esnasında yapılır ve seçilen organlar iki yıl süre ile görev yapar.

b. Seçimler için adaylık süreci, Genel Kurul toplantısı için yapılan duyuru ile birlikte başlar ve ilan edilen toplantı başlama saatinden 48 saat önce sona erer. Aday olmak isteyenler elden, posta veya e-posta aracılığıyla Yönetim Kuruluna müracaat ederler. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

c. Kurul üyeliklerine seçilen asil ve yedek üyeler, en geç yedi gün içinde görevi teslim alır ve kendi aralarında görev bölümü yaparlar.

GENEL KURUL

Madde 20-

a. Genel Kurul:

Derneğin en yetkili karar organıdır. Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

b. Genel Kurul Toplantıları:

(1) Genel Kurul, Yönetim Kurulunca belirlenecek yer ve zamanda olağan olarak iki yılda bir Ekim ayı içerisinde toplanır.

(2) Ayrıca, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde Yönetim Kurulunca olağanüstü olarak toplanır.

(3) Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

c. Çağrı Usulü:

(1) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

(2) Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

(3) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

ç. Toplantı Usulü:

(1) Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

(2) Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Ancak, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üye tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

(3) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek kişiler tarafından kontrol edilir. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listede adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantıya katılanların sayısı, bu liste üzerinden tespit edilerek tutanağa bağlanır. Gerekli çoğunluk sağlanamazsa durum bir tutanakla tespit edilir.

(4) İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

(5) Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından, çoğunluğun sağlandığına dair tutanağın okunmasından sonra açılır.

(6) Açılışta Genel Kurul toplantısını yönetmek üzere Divan Başkanlığı seçilir. Divana bir başkan, yeteri kadar başkanvekili ve yazman üye seçilir. Divan Başkanlığı seçimleri açık oylama ile yapılır.

(7) Divan Başkanı seçimi tamamlandıktan sonra, toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan vekilleri ile birlikte imzalar. İtirazlar oy çokluğu ile çözülür.

(8) Divan, Genel Kurulda yapılacak seçimlerin tasnif ve sonuçlarını ilan eder. Genel Kurulda yapılan görüşmeleri ve alınan kararları tutanağa geçirir. Tutanağın bir nüshası, Divan Başkanlığı tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna verilir ve duyurulmak üzere üyelere gönderilir.

(9) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri gündeme ilişkin teklifte bulunabilirler. Bu teklifin gündeme alınması zorunludur. Bu tür teklifler toplantıda öncelikle karara bağlanır.

(10) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

(11) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, kendilerinin ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanamaz.

(12) Üyeler, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ya da altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınacak kararlarda oy kullanamazlar.

(13) Genel Kurulda uygulanacak karar yeter sayısı, toplantıya katılan üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

(14) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kuruluna Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

Madde 21- Genel Kurulun Çalışma, Seçim, Oy Verme ve Karar Alma Usulleri:

a. Genel Kurulun toplantı süresi, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve iki günü aşamaz. Gerekirse bu süre Genel Kurul kararıyla uzatılabilir.

b. Genel görüşme açılmadan önce, Denetim Kurulu raporları okunarak, geçen döneme ilişkin bilanço, gelir-gider ve kesin hesap çizelgeleri ile gelecek dönem çalışma programı, gelecek döneme ait bütçe tasarısı görüşülür. Daha sonra genel görüşme açılır ve Derneğin görev, faaliyet ve geleceğe yönelik planlarından oluşan politikaları üzerine dilek ve temenni görüşmeleri yapılır.

c. Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna seçilebilmek için aday olmak veya gösterilmek gerekir.

ç. Genel Kurul; Yönetim Kurulunun 7 asıl ve 7 yedek üyesi ile Denetim Kurulunun 3 asıl ve 3 yedek üyesini gizli oy, açık sayım ile seçer.

d. Seçimlerde oy verme ve sayım işlemleri Divanın sorumluluğundadır. Divan, her sandık için üçer üyeden oluşan sayım ve gözetim komisyonu kurar. Sayım ve gözetim komisyonu, üyeler arasında kura çekmek suretiyle oluşturulur.

e. Oylamanın ne şekilde yapılacağı Genel Kurulda öncelikle karara bağlanır. Açık oylama, kabul edenlerin ellerini kaldırması ve sayılarak tutanağa geçilmesi suretiyle yapılır. Sayıma itiraz edilmesi halinde oylama derhal aynı yöntemle tekrar edilir.

f. Gizli oylama yapılacak olması halinde, Divan Başkanı tarafından mühürlenmiş oy pusulaları üyelere dağıtılır. Üyeler tarafından oy pusulalarına kimseye gösterilmeksizin kabul veya ret oyları yazılmak (kaşeleri basılmak) ve kapatılmak suretiyle boş bir kaba atılır.

g. Gizli oylama yapılması halinde oyların tasnifi herkese açık olarak Divan Kurulu tarafından yapılır ve sonuç tutanağa bağlanır.

ğ. Talepte bulunulması halinde, kararlara muhalif kalan/itiraz eden üyelerin isimleri tutanağa yazılır.

h. Genel Kurulun bütün görüşme ve kararları, Divan yazmanlarınca tutanağa geçirilir ve Divan üyelerinin tümü tarafından imzalanır. Seçim tutanakları, seçimden sonra Divan tarafından imzalanarak Genel Kurulda ilan edilir.

Madde 22- Genel Kurul Dışında Toplantısız ve/veya Çağrısız Alınan Kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 23- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a. Dernek organlarının seçilmesi,

b. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

c. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

ç. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

d. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine giriş ve yıllık üyelik aidat tutarının belirlenmesi,

e. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

f. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması, kira sözleşmesi yapılması, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

g. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönergelerin incelenmesi, aynen veya değiştirilerek onaylanması,

ğ. Derneğin federasyon ve birliklere katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

h. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

ı. Derneğin vakıf kurması,

i. Üyeliğe kabul, üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

j. Dernek ambleminin belirlenmesi ya da değiştirilmesi,

k. Derneğin fesih edilmesi,

l. Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

m. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

n. Derneğin diğer organlarına verilmemiş yetkilerin kullanılması,

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 24- Yönetim Kurulunun Teşkili:

a. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yapılan seçimde en çok oy alan ilk 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Oyların eşitliği halinde kura çekilir ve durum bir tutanakla tespit edilir.

b. Derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanunlara ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

c. Temsil görevi, Yönetim Kurulu tarafından, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Madde 25- Yönetim Kurulunun Çalışma Usulleri

a. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölümü yapar. Bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve iki Üye seçerek bu hususta karar alır. Ayrıca Başkan tarafından yedek üyelere de “fahri görevler” verilebilir.

b. Yönetim Kurulu üyelerinin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve sorumluluklarını detaylı olarak açıklayan bir yönerge hazırlanabilir.

(1) Başkan, Derneğin yetkili temsilcisidir. Tüzük ve yönergelerde belirtilen görevlerin paylaşımı ile yerine getirilmesinden ve alınan kararların uygulanmasından sorumludur.

(2) Başkan Yardımcıları, kendisine verilen görevleri ve Başkanın bulunmadığı dönemlerde onun görevlerini yerine getirir. Başkan, kendi yokluğunda hangi yardımcının yerine vekâlet edeceğini belirler.

(3) Genel Sekreter, Derneğin tüm yazışma ve idari işlemlerini yürütür.

(4) Sayman Üye, Derneğin tüm mali işlemlerini yürütür.

(5) Üye, Yönetim Kurulunca verilen yetkileri kullanmak suretiyle Dernek amaçları doğrultusunda özel projelere ilişkin kararları yerine getirir.

c. Yönetim Kurulu, olağan toplantılarını ayda bir defa belirlenen zaman ve yerde yapar. Ayrıca, Başkan veya en az üç Kurul üyesinin yazılı talebiyle ve tüm üyelerine haber verilmesi şartıyla olağanüstü toplantı düzenleyebilir. Kurul Başkanı veya yokluğunda Başkan Yardımcılarından birinin başkanlığında ve üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

ç. Mazeretsiz olarak üst üste üç defa veya yılda toplam altı defa toplantılara katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

d. Yönetim Kurulu asıl üyelerinde istifa vb. sebeplerle eksilme olduğunda, Genel Kurulda alınan oy sayısına göre yapılan sıralama doğrultusunda, eksilen üye sayısı kadar yedek üye göreve çağrılır.

e. Söz konusu eksilmeler sebebiyle, yedek üyelerin de göreve çağırılmasına rağmen, Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantısı için çağrıda bulunulur. Çağrının yapılmaması halinde, üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 26- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c. Genel Kurulda onaylanan bütçenin uygulanmasını sağlamak,

ç. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, d. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

e. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

f. Genel Kurul gündemini belirlemek.

g. Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,

ğ. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, üye aidatlarını ve yapılacak bağışları toplamak,

h. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

ı. Denetim Kurulunca kendisine bildirilen aksaklıkların giderilmesine yönelik gerekli tedbirleri almak.

i. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

DENETİM KURULU

Madde 27- Denetim Kurulunun Teşkili:

a. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yapılan seçimde en çok oy alan ilk 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Oyların eşitliği halinde kura çekilir ve durum bir tutanakla tespit edilir.

b. Derneğin denetleme organıdır. Bu görevini kanunlara ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

Madde 28- Denetim Kurulunun Çalışma Usulleri:

a. Denetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölümü yapar. Bir Başkan, bir İdari Denetimci ile bir Mali Denetimci seçer ve Yönetim Kuruluna bildirir.

b. Denetim Kurulu üyelerinin temel görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir;

(1) Başkan, Denetleme Kurulunun başkanıdır. Tüzük ve yönergelerde belirtilen görevlerin paylaşımı ile yerine getirilmesinden sorumludur.

(2) Mali Denetimci, Derneğin mali konulardaki denetimlerini yapar.

(3) İdari Denetimci, Derneğin idari konulardaki denetimlerini yapar.

c. Denetim Kurulu, olağan toplantılarını yılda en az bir defa Denetim Kurulu Başkanının hazırlayacağı takvime göre yapar. Ayrıca, Başkan veya en az iki Kurul üyesinin yazılı talebiyle ve tüm üyelerine haber verilmesi şartıyla olağanüstü toplantı düzenleyebilir.

ç. Denetim Kurulu Başkanı başkanlığında ve en az iki üyenin hazır bulunması ile toplanır. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı tutanakları, toplantıya katılanlar tarafından imzalanarak onaylanmış karar defterine yazılır.

d. Mazeretsiz olarak üst üste iki defa toplantıya veya denetleme faaliyetine katılmayan üyenin Denetim Kurulu üyeliği düşer.

e. Denetim Kurulu asıl üyelerinde istifa vb. sebeplerle eksilme olduğunda, Genel Kurulda alınan oy sayısına göre yapılan sıralama doğrultusunda, eksilen üye sayısı kadar yedek üye göreve çağrılır.

f. Söz konusu eksilmeler sebebiyle, yedek üyelerin de göreve çağırılmasına rağmen, Denetim Kurulu üyelerinin sayısı üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, sırayla Yönetim Kurulu yedek üyelerinden eksilen sayı kadarı göreve çağırılır.

Madde 29- Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a. Derneğin Tüzükte belirtilen amaçları doğrultusunda ve faaliyet alanları kapsamında çalışıp çalışmadığını denetlemek,

b. Derneğin demirbaş, muhasebe, yazışma ve sair kayıtlarının mevzuata uygun ve düzenli tutulup tutulmadığını denetlemek,

c. Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen çalışmaları; işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, kanun ve düzenlemelere uygunluk açısından denetlemek,

ç. Yılda en az bir defa, belirsiz zamanlarda Derneğin bütün hesaplarını, mali durumunu ve diğer işlemlerini denetlemek ve denetim raporu tanzim ederek Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunmak,

d. Denetim esnasında herhangi bir aksaklık tespit edilmesi halinde konunun açıklandığı bir tutanak tanzim ederek gereği için Yönetim Kurulu Başkanına yazılı olarak göndermek,

e. Gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırmak,

f. Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MAL VARLIĞI VE MALİ HÜKÜMLER

Madde 30-Derneğin Malvarlığı

a. Dernek Tüzüğüne göre temin edilen her türlü gelir ve ekonomik değerler ile haklar Derneğin malvarlığını teşkil eder.

b. Derneğin üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden doğacak sorumluluklar, Derneğin tüzel kişiliğine aittir.

c. Üyeler; Dernek mallarının nemalandırılması amacı ile yapılan işlemlerin sonucundan şahsen sorumlu değildir.

ç. Dernek üyelerinin Derneğin malları ve varlığı üzerinde şahsi hakları yoktur. Bu nedenle üyelerin şahsi borçlarından dolayı Dernek sorumlu tutulamaz ve Dernek mallarına da başvurulamaz.

d. Derneğin paraları Türkiye’deki çoğunluk sermayesi milli olan bankalarda Dernek adına açılacak hesaplarda nemalandırılır. Yönetim Kurulu; banka hesabından para çekmek, EFT, havale yapmak, hesap açmak, kapatmak ve internet bankacılığı işlemleri için yönetim kurulu üyelerinden uygun gördüğü kişilere yetki tanımlar, sınırlamalar koyar, derneğin parasını kontrol edecek tedbirleri alır. Sabit giderler için otomatik ödeme talimatı verilebilir ya da internet bankacılığı imkânlarından istifade edilebilir. Banka hesabının aylık hesap hareketlerini içeren ve banka tarafından düzenlenen belgeler, muhasebe kayıtları ile birlikte muhafaza edilir.

e. Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak yapılır. Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından harcama kararı verilebilir. Bu şekilde yapılabilecek harcamanın üst limiti Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

f. Dernek kasasında Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutar kadar nakit para bulundurulabilir. Bu tutar hiçbir zaman Derneğin 30 günlük mutat harcamasından fazla olamaz.

Madde 31-Derneğin Gelirleri

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a. Üye Aidatı: Üyelerden bir defaya mahsus giriş ödentisi ile yılda bir defa yıllık üyelik aidatı alınır. Bu miktarları belirlemeye Genel Kurul yetkilidir.

b. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

ç. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

d. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

e. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

f. Diğer gelirler.

Madde 32-Üyelik Aidatı ve Giriş Ödentisi

a. Dernek üyeleri bir defaya mahsus olmak üzere giriş ödentisi ile her yıl yıllık aidat öderler. Giriş ödentisi ve yıllık aidatlar, işbaşında bulunan Yönetim Kurulunun sunacağı ve Genel Kurulun onaylayacağı faaliyetler ve hazırlanan bütçe doğrultusunda Genel Kurul tarafından belirlenir.

b. Genel Kurulun karar vermesi halinde, dernek organlarında görev yapmakta olan üyeler, görevleri süresince üyelik aidatı ödemezler. Dernek tarafından yapılan satın almalar, ücret karşılığı verilen hizmetler ve ticari faaliyetler nedeniyle yapılması gerekli ödemeler saklıdır.

c. Mevcut üyeler, yıllık aidatı her yıl 01 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında tek seferde öderler.

ç. Aidat borcu olan üyeler oy kullanamaz.

Madde 33-Ücret, Ödenek, Yolluk ve Tazminatlar

a. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile ödenek, yolluk ve tazminatlar ve ödeme esasları Genel Kurul tarafından tespit edilir.

b. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

c. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları Genel Kurul tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 34- Defter tutma esasları;

a. Dernek tarafından tutulması zorunlu olan defterler Dernekler Yönetmeliğinin 32’nci maddesine göre düzenlenecektir.

b. Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur.

c. Defterler mürekkepli kalemle yazılacaktır.

ç. Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilecektir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilecektir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.

d. Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.

e. Defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri tek çizgi ile çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir.

f. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.

g. Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç, defterin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamayacak ve atlanmayacaktır.

ğ. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.

h. Derneklere ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

Madde 35- Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Madde 36- Tutulacak Defterler

Dernek tarafından, Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak tutulacak defterler aşağıdaki gibidir:

a. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

ç. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Madde 37- Defterlerin Tasdiki

a. Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.

b. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

Madde 38- Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan dernekler yılsonlarında (31 Aralık) Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen biçimde “İşletme Hesabı Tablosu” düzenler.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 39- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, Derneğin Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda bulunmayan ödemeler için Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri, Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliğindeki örneklerinde gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Madde 40-Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Dernekler Yönetmeliğinde gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Madde 41- Yetki Belgesi

Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden, Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Madde 42- Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 43- Dernek Beyannamesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin olarak Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurulur, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından mahalli mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 44- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler

a. Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan Genel Kurul Sonuç Bildirimi ile mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu Üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde mülki idare amirliğine verilir

b. Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde, Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Taşınmaz Mal Bildirimi” doldurulmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

ç. Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”, Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ise, yine Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen kırkbeş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

TEMSİLCİLİK

Madde 45-Temsilcilik Açma

a. Yönetimde etkinlik ve hız sağlamak amacıyla, gerekli yasal işlemler yapılmak suretiyle, üyelerin yoğun olarak ikamet ettiği illerde veya yurt dışında temsilcilik açılabilir.

b. Temsilcilikler, Yönetim Kurulu kararıyla açılır.

c. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez.

ç. Temsilcilikler, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır ve Yönetim Kurulunca verilecek görevleri yapar.

İÇ DENETİM

Madde 46- İç Denetim

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en az yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 47-

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Madde 48-

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 49-

Fesih Kararı

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Harbiye 1992 Mezunları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse öncelikle Mehmetçik Vakfına olmadığı takdirde Derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

GİZLİLİK

Madde 50- Dernek organlarında görev yapan üyeler ve Dernek personeli görevlerini yaparken, üyeler ve aileleri hakkında edindikleri özel bilgileri amacı dışında kullanılamaz ve paylaşamaz.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 51- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1- Bu bölümde yer alan geçici maddelerin kapsadığı hususlar, ilk Genel Kurul toplantısında tekrar görüşülerek karara bağlanacaktır.

Geçici Madde 2- Giriş ödentisi 180 (yüzseksen) TL, üye olunan yıl dâhil her takvim yılı için ödenecek olan yıllık aidat tutarı da 180 (yüzseksen) TL’dır.

Geçici Madde 3- Ücret, Ödenek, Yolluk ve Tazminatlar:

Yönetim Kurulundaki üyelere, bu görevlerinden dolayı ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere;

- Ulaşım masrafının tamamı (Seyahat vasıtası ve şekli Geçici Yönetim Kurulunca önceden uygun görülmek ve belgelenmek kaydıyla)

- Konaklama giderinin günlük 150 (yüzelli) TL’na kadar olan kısmı,

- Gündelik harcırah olarak ise 80 (seksen) TL ödenir.

Belirlenen ödemeler her yıl Genel Kurul Kararı ile arttırılabilir.

Geçici Madde 4- İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir (Güvenlik nedeniyle isimler burada gizlenmiştir);

Bu tüzük 51 (ellibir) madde ve 4 (dört) geçici maddeden ibarettir.

  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients
  • Clients